Kontakta oss  |  Om oss  |  Sitemap  |  Cookies  

Om företagen

Vår affärsidé

Våra företag skall drivas med en långsiktig tanke på lönsamhet. En lönsamhet som återinvesteras i rationella arbetsmetoder, verktyg och maskiner. På så sätt borga för framtida utveckling på teknik och miljösidan. Erbjuda ett för försäkringsbolag, verkstäder och privatkunder rationellt och snabbt utförande. Genom användning av för branschen väl utprovade produkter ha en god framförhållning med hänsyn till höga krav på arbetsmaterial både miljö och utvecklingsmässigt. Höga krav på kvalitet och miljömässighet som både kommer kunderna i Linköpings kommun och närliggande kommuner tillgodo och oss som verkar inom företaget. Vårt företag skall ge kunden bästa service och kvalitet.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi har som policy att - alltid kunna ge våra kunder högsta möjliga kvalitet. - att alla regler och förordningar beträffande arbets, hälso- och miljöskydd beaktas till allas vår nytta. - att kunna serva våra kunder med ett gott mottagande och sätta deras krav som utgångspunkt för vår behandling av objektet. - att ge kunden svar på frågor, råd och anvisningar beträffande bilens underhåll och skick. - att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet. - att ständigt förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang och medvetenhet om egen betydelse för att uppfylla kundkraven - att förebygga olycksfall och föroreningar - att vidta åtgärder för att ständigt minska miljöbelastning och föroreningar.

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol-/drogberoende är en sjukdom. Ingen rår för sin sjukdom men var och en har själv ansvar för sitt tillfrisknande. Missbruk är inte en privatsak, det berör alla på en arbetsplats. Missbruk av droger skall beaktas och åtgärder vidtas för att stödja rehabilitering vid upptäckt missbruk. På arbetsplatsen får alkohol eller andra droger inte användas. Vi har alla ett ansvar att ingripa när en arbetskamrat missbrukar droger.

Trafiksäkerhetspolicy

Anställda som kör företagets bilar skall ha sådana kunskaper, attityder, värderingar och arbetssätt i trafiken som bidrar till säkrare trafikmiljö, genom att följa gällande lagar och regler samt visa hänsyn till andra trafikanter.

• All personal är förtrogen och delaktig i denna policy
• Vår personal skall vid behov informeras om   trafiksäkerhetsfrågor, För kontinuerlig info vägverkets hemsida   www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler/
• Företagets fordon skall framföras på ett sätt så att   Automobilplåt i Tornby AB kan vara som ett föredöme i trafiken 
• Alla uppdrag skall planeras så att föraren ges utrymme att   anpassa till gällande hastighetsregler, även till olika klimat- och   väderleksförhållanden
• Samtliga fordon skall vara trafiksäkra och ha nödvändig   trafiksäkerhetsutrustning
• Bilbältet ska användas
• Att ingen framför fordon i alkohol- eller drogpåverkat tillstånd
• Vi ska följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt   vara uppdaterade rörande lagar och förordningar
• Vid transporter skall vi kontrollera att erforderlig lastsäkring är   gjord
• Fordonet skall kontrolleras dagligen så att fordonet är i   trafiksäkert skick och fel och brister skall omedelbart   rapporteras till ansvarig chef
• Förstahjälpenmaterial som förbandslåda samt reflexväst skall   finnas i fordonet

INFORMATION

Historik
Personal
Kontakta oss

AUTOMOBILPLÅT I TORNBY AB

Attorpsgatan 23, 582 73 Linköping
info@automobilplat.se

AB LACKVERKSTAN I LINKÖPING

Gottorpsgatan 18, 582 73 Linköping
info@lackverkstan.se

© 2014 Automobilplåt i Tornby AB. All Rights Reserved.